การบรรจุหีบห่อ
ก่อนที่จะเอาวัตถุดิบไปแปรรูปนั้น เราต้องมีการนำวัตุดิบที่ได้จากเกษตรกรมาทำ การตากแดด ซึ่งโดยปกติ จะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อรักษาคุณภาพ และเก็บไว้ได้นาน
การแปรรูปโดยนำผลมะม่วงหิมพานต์ไปทำการการกะเทาะเปลือกออกทีละผล เมื่อกะเทาะเปลือกออกแล้ว ก็จะได้ออกมาเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีเยื่อหุ้ม ต้องนำเมล็ดเหล่านั้น เข้าตู้อบแห้งอีกครั้ง เพื่อไล่ความชื้น ออก จากนั้นจึงนำไปลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมือแกะเสร็จ ก็จะได้ออกมาเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เรียกว่า “เมล็ดขาว”
เมล็ดขาวเหล่านีจ ะถูกส่ง มาเพื่อคัดขนาดอีกครั้ง หนึ่ง ก่อนจะส่งจำหน่ายต่อไป  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์สามารถคัดเกรดคุณภาพได้เป็น หลาย ประเภทด้วยกัน คือ ขนาดใหญ่ , ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เมล็ดครึ่งซีกและ อื่นๆ โดยเมล็ดดิบ ปริมาณ 4.5 กิโลกรัม เมื่อแปรรูปแล้วจะได้ออกมาเป็นเมล็ดมะม่วงขาว  1 กก
การบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามขนาดและน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ 

 

 

 

 

Home | about us | product | contact
Copyright © 20011 siamcashew.com . All Rights Reserved.